Status 2019 for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Statusrapporten udsendes med en fælles pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. I pressemeddelelsen fremhæves punkter, hvor der har været en god udvikling fra 2017 til 2018. Samtidig annonceres at man vil udvikle mål og indikatorer for ulighed i sundhed. Pressemeddelelsen kan ses her: … https://www.kl.dk/forsidenyheder/2019/oktober/ny-status-et-godt-sundhedsvaesen-er-blevet-endnu-bedre/

Hele statusrapporten, der blandt andet indeholder en række målepunkter for hver region og hver enkelt kommune, kan findes her … http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Lighed-i-sundhed/2019/Oktober/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2019/Nationale-maal-for-sundhedsvaesenet-2019/Nationale-Maal-2019-pub.pdf

Kommentar

Dataoversigterne i rapporten viser hvordan målepunkterne har udviklet sig fra 2017 til 2018. På flere punkter kan man ikke sammenligne, fordi datadefinitioner er blevet ændret. Blandt resultaterne kan nævnes:

  • ventetiden til genoptræning er faldende
  • antal færdigbehandlingsdage på sygehus er faldende
  • overbelægningen på medicinske afdelinger er faldet – men steget i forhold til 2017
  • hjertedødeligheden er faldet
  • overdødeligheden blandt psykisk syge angives at være faldet, men indikatoren er ny, så man kan ikke sammenligne med sidste år
  •  ventetiden til operationer og i psykiatrien er steget

Derudover viser dataoversigterne at der på mange punkter er ret så betydelige forskelle mellem regionerne – og meget iøjnefaldende forskelle mellem kommunerne.